Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Основните теми от доклада

Приватизация

Докладът става известен като Ран-Ът. Той се основава на няколко основни постулата. Първите два са за либерализация и приватизация. Либерализацията на цените и приватизацията не са крайни цели сами по себе си. Те са средство, чрез което да се подобри ефективността на производството, да се спре ненужното разхищение на ресурси и в крайна сметка да се повиши жизненият стандарт. Тези цели са идентифицирани и изброени в началото на доклада. Авторите признават, че цялостният успех на реформата зависи от успеха на приватизацията.

Авторите на доклада твърдят, че няма рецепта за приватизация, защото историята не дава пътна карта за прехода от командна към пазарна икономика. Докладът се гради върху опита на държави от Югоизточна Азия, Латинска Америка и върху опита на бивши социалистически страни като Полша и Унгария, които са започнали икономически реформи преди България.

Съществена част от плана за приватизация е търсенето на консенсус между политическите партии, както и участието на народа. В доклада се заключава, че би било по-добре да се улесни покупката на акции в дружествата от реалните хора, работещи в тях. Авторите излизат с идеята да се предложат безлихвени заеми с тригодишен срок на погасяване като средство за стимулиране на работещите в дадена фирма да участват в приватизацията. По този начин се смята, че ако приватизацията е ключов компонент на реформата, бедността и страданието никога не биха достигнали катастрофалните нива, наблюдавани в средата на деветдесетте години. За съжаление този вид приватизация, описан в доклада, не се сбъдна в България.

Интересно е да се отбележи как докладът определя целта на приватизацията. “Очевидно основната цел” - се казва в първа глава на доклада - “е да се подобри ефективността и производителността на българските предприятия с цел подобряване на жизнения стандарт.” В доклада се твърди, че приватизацията е в основата на реформата; че засяга политиката и икономиката, тъй като е “политически процес с икономически последствия”. Идеята на доклада е българското население да се включи в приватизацията. В глава първа “План за действие за България” се казва: “Персоналът да участва активно в приватизацията, да се улесни покупката на акции от служителите. В някои случаи цялото предприятие може да бъде продадено на персонала”. В действителност най-забележимото несъответствие между това, което се препоръчва в доклада, и това, което се случва в действителност, е именно приватизацията.

Върнете се в началото