Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Въведение

Предговор

Измина четвърт век от края на бившия комунистически режим в България и началото на политическия и икономическия преход. Настоящата книга и придружаващият я видео материал, отразяващи участието на американския екип (под патронажа на фондацията на Търговската камара на САЩ), са замислени да служат като хроника на ранния стадий на прехода, започнал в началото на 1990 г. Известният химик и предприемач д-р Робърт Крибъл осигури началните средства за работата по първоначалния Проект за икономически растеж и преход към пазарна икономика, а две от семейните фондации на Крибъл предоставиха щедра финансова помощ за създаването на настоящата книга и придружаващия я видео материал.

Те се базират на документални източници и спомени на мнозина от тогавашните участници – както българи, така и американци. Налице беше голямо обезсърчение, по-специално в България, за това, че много от препоръките бяха пренебрегнати, размити, отложени за по-късно, а понякога и саботирани от онези среди в България, които имаха други намерения, различни от планирания икономически растеж и свобода за българския народ.

Независимо от множеството разочарования  и препятствия, сега България представлява далеч по-добро място в сравнение с това, което беше в края на 80-те. Хората са наистина свободни и живеят в парламентарна демокрация. Реалният доход на глава от населението (съгласно оценката на МВФ на базата на паритета на покупателната способност) е около три пъти по-висок в сравнение с най-ниската точка от началото на прехода и около два пъти по-висок в сравнение с преди двадесет години. България има едно от най-ниските съотношения на дълг спрямо БВП в Европейския съюз (ЕС), а страната се намира в далеч по-добра позиция за посрещане на глобалните икономически предизвикателства в сравнение с повечето други държави в ЕС. Валутният борд, който ние първи препоръчахме през 1990 г., бе въведен през 1997 г. и осигури на страната ценова стабилност. Десетпроцентният плосък данък върху доходите на физическите и юридическите лица превърна България в една от конкурентните страни от гледна точка на нейната данъчна среда.

Неколцина от американците, които участваха в изработването на Проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика продължиха да работят още доста години с ключови фигури в България с цел да подпомагат продължаващия преход. Непрестанният диалог с различните американски участници, воден както чрез българските медии, така и под формата на частни разговори, относно това, кои са необходимите институции за създаването на едно успешно и проспериращо демократично гражданско общество, вероятно бе по-значим от самите препоръки, които бяха дадени от американците в началото на 90-те.

Една реална и значима допълнителна полза от плана за преход към пазарна икономика бе учредяването на Института за пазарна икономика (ИПИ), който играе ролята на изключително продуктивен и влиятелен мозъчен тръст. ИПИ продължава да насърчава свободния пазар, свободните хора и гражданското общество.

Ричард У. Ран
Съпредседател на
Проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика на България

Върнете се в началото